صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4021
عنوان مطلب بحث و اظهار نظر در پلنوم نهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
109_01..11
تاريخ 1366 - 1987 (تاريخ روى نوارها ذکر نشده است)
فايل پايه
انجام شده 20070501 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح


Last updated: 2007-05-01