صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3240
عنوان مطلب دعوت به کنفرانس فراکسيون کمونيسم کارگرى، ١٤ تا ١٩ سپتامبر ١٩٩١ - به اعضاى فراکسيون
اوريژينال نوشته دريافت شده از رفيق فريده آرمان ٦ر٦ر٢٠٠٣
تاريخ 13700514 - 19910805
فايل پايه 3240fa.vnf
انجام شده 20030613 - عنوان به ليست فارسى آثار اضافه شد
20031226 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود


Last updated: 2003-12-26