صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3990
عنوان مطلب بحث پيرامون اوضاع کردستان و قطعنامه پلنوم دوازدهم در مورد تشکيلات کردستان حزب در خاک عراق، جلسه وسيع کميته اجرايى ٢٩ اوت ٨٨
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
250_05, 250_04
تاريخ 13670607 - 19880829
فايل پايه
انجام شده 20061125 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح


Last updated: 2006-11-25