صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1935
عنوان مطلب درباره تنش ميان جمهورى اسلامى و طالبان - مصاحبه با راديو انترناسيونال استکهلم
اوريژينال برنامه راديو انترناسيونال استکهلم
تاريخ 13770615 - 19980915
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى 1935fa.vnf - taleban2.vnf
انجام شده 20030418 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - نوار گفتگو تهيه شود


Last updated: 2001-06-22