صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3956
عنوان مطلب مبارزات جارى، تبليغ و مبلغ، حوزه حزبى
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
441_01
تاريخ احتمالا 19850404 - 13640115
فايل پايه متن پياده شده: فايل word فارسى دريافت شده از رفيق دنيس مير (آزاد)
انجام شده 20060909 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20100117 - تنظيم و انتشار متن پياده شده دريافتى از رفيق دنيس مير
توضيح تاريخ روى نوار ٤ر٤ (بدون ذکر سال ذکر شده است) معلوم نيست ٤ آوريل يا ٤ تير. بنابراين کل تاريخ حدسى است.
متن با نوار مقابله و تصحيح شد


Last updated: 2010-01-17