صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2670
عنوان مطلب پلاتفرم تاکتيکى پيشنهادى در مقابله با کودتا
اوريژينال ضميمه شماره يک - بسوى سوسياليسم شماره ١ - ١١ مرداد ١٣٥٩ - صفحه ١ و ٢ - BSa02z1
تاريخ 13590511 - 19800802
فايل پايه 2670fa.vnf
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030811 - تايپ و تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20230424 - تنظيم و انتشار متن کُردی ترجمۀ کاوه عمر
قدم بعدى


Updated: 2003-08-11 | 2023-04-24