صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3871
عنوان مطلب بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره اعتصاب معدنچيان انگلستان
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
264_04
تاريخ 13640825 - 19851116
فايل پايه متن پياده شده از روى نوار: 1985-11-16-Etesaab_Madanchian.doc
دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
انجام شده 20060406 - تبديل به فورمت rm و smil
20070805 - تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح بحث اصلى اين سمينار را فرهاد بشارت ارائه کرده است.


Last updated: 2007-08-05