صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4080
عنوان مطلب تصميمات دفتر سياسى در پاسخ به گزارش هیات بازرسى پروژه بازسازی تشکیلات خارج - اصل نامه عنوان ندارد
اوريژينال آرشيو کورش مدرسى بصورت فايل پارس‌نگار
تاريخ 13691207 - 19910226
فايل پايه فايل html دريافت شده از کورش مدرسى
انجام شده 20120124 - تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح


Last updated: 2012-01-24