Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

تصميمات دفتر سياسى

در رابطه به گزارش هیات بازرسى پروژه بازسازی تشکیلات خارجشماره ١٠٦٥
تاریخ ٢٦/٢/٩١

رفقا

گزارش هیات بازرسى پروژه بازسازی تشکیلات خارج متشکل از رحمان سپهری، صلاح مازوجى و جواد مشکى به دفتر سیاسى ارائه شده است بر این مبنا دفتر سیاسى تصمیماتى گرفته است که در زیر به اطلاع شما میرسد.

گزارش هیات بازرسى نشان میدهد که سطح عمومى فعالیت واحدهای تشکیلات خارج کشور بهیچوجه در حد حداقل انتظار از فعالین حزب کمونیست، آنهم در چنین دوره خطیری در حیات جنبش کمونیستى، نیست و اگر ملاک رد و قبول فعالیت حوزه ها قرار بود انتظارات اولیه حزب از کار حوزه ها و یا استانداردهای اعلام شده در ابتدای طرح بازسازی باشد، متاسفانه باید گفت که از میان ١٧ حوزه تشکیل شده بجز تعداد انگشت شماری، بسختى میشد به رسمیت سایر حوزه ها رای داد خود این استانداردهای اولیه بالا نبود، یعنى کمابیش به جمع آوری کمک مالى، پرداخت حق عضویت، توزیع و فروش نشریات و ادبیات حزبى و حداقلى از فعالیت آکسیونى، محدود میشد امروز بر مبنای همین استانداردهای حداقل است که فعالیت عمومى حوزه های حزب در خارج کشور را باید ناکافى ارزیابى کرد.

منطق طرح بازسازی حکم میکند که بجز تعداد معدودی از حوزه ها بقیه برسمیت شناخته نشوند و بخش وسیعى از اعضاء این حوزه ها از عضویت حزب کنار گذاشته شوند در میان این حوزه ها برخى تنها کمى بیشتر از تعداد اعضاء خود نشریه دریافت میکنند بعضى از اعضاء این حوزه ها ماهها حق عضویت خود را نپرداخته اند.

با اینحال دفتر سیاسى روش دیگری را انتخاب کرد مبنای برسمیت شناسى حوزه ها بازهم پائین تر آورده شد از میان ١٧ حوزه ١٤ حوزه برسمیت شناخته شدند اهم دلائل ما برای این تصمیم این است که:

١- بنظر ما پائین بودن سطح فعالیت حوزه ها و اعضاء حزب در خارج کشور را تنها نمیتوان به حساب نافعالى و کم کاری و قصور شخصى اعضاء گذاشت این انعکاسى از وضعیتى است که حزب کمونیست بدلیل وجود خطوط و گرایشات ناهمگون درونى و فیصله پیدا نکردن تقابل این گرایشات، در آن قرار گرفته است ریشه این مساله همزیستى عنصر کمونیستى و فعال و با افق در حزب با گرایشات و سنتهای به بن بست رسیده و بى افق و غیر کمونیستى است ما نظرمان را در مورد این مساله پیش از این بیان کرده ایم از نظر ما صرف سلب عضویت از اعضاء نافعال گرهى از مساله باز نمیکند.

٢- همانطور که قبلا گفته ایم ما تعیین تکلیف ریشه ای حزب، که پیدایش یک تشکیلات موثر و فعال در خارج کشور تنها یکى از نتایج آن خواهد بود، را منوط به تعیین تکلیف سیاسى و تشکیلاتى گرایشات در حزب میدانیم و برای این مساله تا کنگره چهارم حزب فرصت گذاشته ایم این با کنگره چهارم است که افق فعالیت و استانداردهای عضویت در حزب کمونیست ایران را ترسیم کند و به وضعیت فعلى بطور قطع خاتمه بدهد.

با توجه به این عوامل د س در پایان طرح بازسازی تصمیمات زیر را اتخاذ کرده است.

١- از ١٧ حوزه تشکیل شده ١٤ حوزه به رسمیت شناخته میشوند این حوزه ها و اعضاء آنها و همچنین اعضای ارگانهای ستادی ک خ ک جزو تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست محسوب میشوند و به کنفرانس تشکیلات خارج نماینده میفرستند رفقای غیر عضو در این حوزه ها در صورت تمایل خود و تائید دو رفیق عضو به عضویت در حزب کمونیست پذیرفته میشوند لیست حوزه های رسمى ضمیمه است.

٢- در مورد رفقای حوزه های رسمیت نیافته و آن دسته از اعضای حزب که در حوزه ای شرکت نکردند، بجز رفقایى که بدلائل مختلف برای دوره ای توسط ک خ ک از کار حوزه ای معاف شمرده شده بودند، قرار ویژه ای توسط دفتر سیاسى صادر شده است که ضمیمه این نامه است بر طبق این قرار این رفقا تا کنگره چهارم حزب کمونیست در لیست اعضاء بى سازمان حزب قرار میگیرند و جزو تشکیلات خارج محسوب نمیشوند در مورد جزئیات حقوق و وظایف این رفقا به قرار شماره ١٤ دفتر سیاسى رجوع کنید لیست اعضای بى سازمان ضمیمه است.

٣- رفقایى که تاکنون از کار حوزه ای معاف بوده اند میتوانند بعد از طى دوره معافیت خود طبق ضوابطى مشابه با ضوابطى که برای اعضاء بى سازمان در قرار شماره ١٤ تعریف شده به تشکیلات خارج کشور بپیوندند، و یا در صورت تمایل رسما از دفتر سیاسى بخواهند که نام آنها در لیست اعضاء بى سازمان تا کنگره چهارم قرار بگیرد.

٤- گزارش بازرسین خارج کشور نشان میدهد که علیرغم پائین آمدن استانداردهای طرح بازسازی، هنوز عضویت تعدادی از اعضاء حزب باید لغو شود اینجا هم معیارها تنزل داده شده است اخراج از حزب شامل کسانى شده است که مکررا از پرداخت حق عضویت خودکوتاهى کرده اند دفتر سیاسى لیست ٤٢ نفر از اعضاء حزب کمونیست در خارج را در اختیار دارد که به مدت ٤ تا ١٦ ماه حق عضویت نپرداخته اند برای تک تک این رفقا نامه ای از طرف دفتر سیاسى ارسال خواهد شد که چنانچه بلافاصله حق عضویت معوقه خود را پرداخت نکنند و به پرداخت منظم حق عضویت در آینده متعهد نشوند، حکم اخراج آنها صادر خواهد شد.

به این ترتیب طرح بازسازی تشکیلات خارج کشور خاتمه پیدا میکند کنفرانس تشکیلات خارج کشور کمیته خارج از کشور را انتخاب میکند و واحدهای حزبى در خارج کشور تحت سرپرستى این کمیته فعالیت خود را سازمان خواهند داد.

از طرف دفتر سیاسى
منصور حکمت

hekmat.public-archive.net #4080fa.html