صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3901
عنوان مطلب بيانيه سرگشاده حزب کمونيست کارگرى ايران خطاب به بانکها و مؤسسات مالى اروپايى
اوريژينال نوشته دريافت شده از رفيق آذر مدرسى (به فارسى و انگليسى)
تاريخ 13791114 - 20010205
فايل پايه
انجام شده 20060610 - تايپ و انتشار متن فارسى و انگليسى (اصل بيانيه)
20140120 - انتشار متن اسپانیایی ترجمه Nicolás José Jiménez
توضيح


Last updated: 2014-01-20