صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4032
عنوان مطلب سانتراليسم دمکراتيک - اظهارنظر در حاشيه سخنرانى حبيب فرزاد - کردستان ١٩٨٣
اوريژينال نوارهاى دريافت شده از رفيق رحمان حسين‌زاده
R05_01a R05_02a R05_02b
تاريخ 13611015 - 19830115 تاريخ حدسى است
فايل پايه
انجام شده 20070603 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح تاريخ روى نوارها ذکر نشده است


Last updated: 2007-06-03