صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3961
عنوان مطلب مباحثات خارج کشور - در حاشيه گزارش کميته اجرايى حزب کمونيست ايران
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
480_01, 480_02
تاريخ ??1365 - ??1986 (تاريخ تخمينى است)
فايل پايه
انجام شده 20060924 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح - تاريخ روى نوار ذکر نشده است


Last updated: 2006-09-24