صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3933
عنوان مطلب نامه به دو کادر قديمى - دلخورى پسا انتخاباتى دون شأن همه ماست
اوريژينال آرشيو دبيرخانه حزب
تاريخ 13790804 - 20001025
فايل پايه فايل word دريافت شده از آذر مدرسى ON_XAL1.doc
انجام شده 20060728 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-28