صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0660
عنوان مطلب مارکسيسم و جهان امروز
اوريژينال انترناسيونال شماره 1   Ant001
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13701215 - 19920315
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
متن منتشر شده در سايت آلمانى حزب (pdf)
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فتاح مامند (ترجمه رفيق يوسف محمد)
فايل word کُردى دريافت شده از رفيق جمال محسن
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021124 تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20021227 - تنظيم و انتشار ترجمه آلمانى
20021230 - تنظيم و انتشار ترجمه عربى
20050708 - اسکن، تنظيم و انتشار متن ايتاليايى ترجمه رفقا آلفونسو دى تورينو و محمد حسن جبار
20080621 - تنظيم و انتشار ترجمه کُردى ترجمه رفيق آوات سعید
20110821 - انتشار ترجمه فرانسوى برگرفته از سايت مارکسيستها
20160201 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفيق Nicolás Jiménez.
20190102 - تنظيم و انتشار متن ترکی، ترجمه رفيق سیاوش آذری.
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ١ تا ٣٥ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.


Last updated: 2019-01-02