صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0290
عنوان مطلب حوزه ها و مبارزات جارى کارگران
اوريژينال کمونيست شماره ١٦
تاريخ 19850219 - 13631130
فايل پايه 0290fa.vnf فايل واژه نگار ارسالى رفيق مريم طاهرى
متن عربى: فايل word دريافت شده از رفيق فارس محمود
انجام شده 20040201 - تنظيم و انتشار html فارسى
20121229 - متن عربى: فايل word دريافت شده از رفيق فارس محمود
20150907 - تنظيم و انتشار متن کُردی، دریافت شده از فاتح بهرامی. ترجمه ئاوات سه‌عید، ڕزگار مه‌حه‌مه‌د.
قدم بعدى - نوار مصاحبه راديويى جستجو و تهيه شود

Last updated: 2015-09-07