صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3994
عنوان مطلب بحث در جلسه دفتر سياسى حزب کمونيست ايران - تبليغات، سازماندهى، عضويت...
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
343_01 343_02 343_03
تاريخ 19841015 13630715 تاريخ تخمينى
فايل پايه
انجام شده 20061224 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح روى نوار تاريخ ذکر نشده است. تاريخ حدسى و تخمينى است. از بحثها بنظر ميرسد که جلسه در حوالى انتشار بيانيه حقوق پايه‌اى مردم کردستان باشد. در اين جلسه امير، شعيب، نادر، حسين، على حضور داشته‌اند.


Last updated: 2006-12-24