Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

به کميته‌ها و فعالين حزبى و بويژه رفقاى حزبى درگير در تريبونال بين‌المللىاز: ‌ دبير کميته مرکزى (م. حکمت)
به کميته‌ها و فعالين حزبى و بويژه رفقاى حزبى درگير در تريبونال بين‌المللى
٢٤ مارس ١٩٩٩


رفقا،

نظر به تغييراتى که در ماههاى اخير در نوع و روش فعاليت تريبونال شکل گرفته است، سياست رسمى ما در قبال تريبونال مورد تجديد نظر قرار گرفته است که رئوس آن را به اطلاع شما ميرسانم.

تريبونال بعنوان يک کمپين مشخص براى برگزارى محاکمه واقعى يا سمبليک سران رژيم بعنوان جنايتکاران عليه بشريت به ابتکار آقاى کامبيز روستا بوجود آمد. در اين چهارچوب و با اين برنامه عمل ويژه، ما از تريبونال حمايت کرديم و از رفقاى حزبى خواستيم در حد امکانات خود با اين کمپين و آقاى روستا همکارى کنند.

اکنون بنظر ميرسد که تريبونال به سمت تبديل به يک سازمان و يا يک ائتلاف سياسى اپوزيسيونى با اهداف عمومى سياسى و آکسيونى گام برميدارد. تريبونال دست بکار تعيين يا انتخاب مجامع رهبرى و مديريت خود شده است. آکسيونهايى برگزار ميکند و اطلاعيه‌هايى صادر ميکند که کامل خارج از چهارچوب يک کمپين معيّن با هدف تعريف شده است. تبديل تريبونال از يک کمپين براى محاکمه سران رژيم به يک گروه يا ائتلاف عام سياسى فى‌نفسه جاى تأسف است، چون حرکت هدفمند و متمرکزى که ميتوانست داشته باشد را از ريل خارج ميکند. از اين گذشته اين تحول ايجاب ميکند که ما، بعنوان يک حزب سياسى، روش خود را در قبال آن با ملاکهاى ديگرى تعريف کنيم. اگر تريبونال يک سازمان سياسى و يا يک ائتلاف و جبهه ميان سازمانهاى سياسى و يا عناصر منفرد اپوزيسيون براى يک مبارزه عمومى‌تر است، آنگاه روشن است که دفاع اوليه ما از تريبونال ديگر موضوعيت ندارد و حمايت و همکارى ما با اين گروه سياسى جديد تنها ميتواند مانند ساير گروههاى سياسى بر ارزيابى ما از اهداف و برنامه و سياست و تاکتيکها و سنت فعاليت آنها استوار بشود. اينجاست که چند مشکل پيش ميآيد.

١- حزب کمونيست کارگرى على‌القاعده فعالين خود را به عضويت در احزاب و جبهه‌هاى سياسى ديگر تشويق نميکند.

٢- هيچيک از مبانى هويتى و برنامه‌اى و تاکتيکى تريبونال بعنوان يک جبهه و سازمان، تعريف نشده است.

٣- اصول سازمانى اين تشکل معلوم نيست. رهبرى‌اش چه کسانى‌اند، چگونه انتخاب شده‌اند، عضو چه حقوقى دارد، چه حقى در عزل و نصب مقامات و شرکت در سياست گذارى اين سازمان دارد؟

حزب کمونيست کارگرى هيچ مخالفتى با تشکيل احزاب جديد اپوزيسيون يا ائتلاف احزابى که مايل به ائتلاف با هم هستند ندارد. اما اصولى نيست که پيوستن ما به يک کمپين تک‌موضوعى بطور خودبخودى و تدريجى و ناخواسته به شرکت ما در شکل‌گيرى يک سازمان يا جبهه سياسى تبديل بشود. ما سياست ائتلافى نداريم، و اگر هم روزى داشته باشيم، تنها در يک چهارچوب از پيش تعريف شده، علنى و شفّاف دست به اين عمل ميزنيم.

در يک مکالمه تلفنى، در پاسخ دعوت آقاى روستا براى حمايت حزب از آکسيون تريبونال (يا فراخوان همزمان حزب) عليه سفر خاتمى به فرانسه، مشخصا و صريحا نکات زير را به ايشان گفته‌ام و نامه‌اى با همين مضمون هم براى ايشان خواهد رفت.

١- ما از تريبونال بعنوان يک کمپين تک موضوعى بر سر محاکمه سران رژيم، به رهبرى آقاى روستا حمايت کرديم و هنوز هم اگر تريبونال رسما به اين قامت خود برگردد همين سياست حمايت را خواهيم داشت.

٢- جاى تأسف است که تريبونال ميرود به ظرف ديگرى براى اتحاد عمل سازمانهاى سنتى و عناصر منفرد اپوزيسيون با يک برنامه عمل وسيع و نامعيّن تبديل شود. ما به اين نوع اتحاد عملها، که ماهيتا به تريبونهاى موقت جديدى براى ابراز وجود گروهها و محافل متفرق مرکز و چپ مرکز در خارج کشور تبديل ميشود، علاقه‌اى نداريم.

٣- به اين دليل مادام که تريبونال رسما به دستور کار پيشين خود بازنگشته است، از همکارى با تريبونال معذوريم.

٤- حزب به فراخوانهاى تريبونال، مانند فراخوانهاى ساير گروههاى اپوزيسيون برخورد ميکند و مورد به مورد بسته به نوع و ماهيت آکسيون مورد بحث تصميم ميگيرد.


رفقا،

نکات فوق سياست رسمى حزب در قبال تريبونال است. اگر سؤال و ابهامى در اين مورد داريد از طريق دفتر مرکزى با من يا رفيق اصغر کريمى مطرح کنيد.

پيروز باشيد
م.ح.


hekmat.public-archive.net #3893fa.html