صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3740
عنوان مطلب پيرامون اوضاع سياسى کشور و رابطه ايران و آمريکا - مصاحبه با راديو انترناسيونال
اوريژينال نوار آرشيو راديو انترناسيونال
تاريخ 13790616 - 20000906
فايل پايه فايل ASF پياده شده از سايت راديو انترناسيونال
متن پياده شده: فايل word فارسى دريافت شده از رفيق دنيس مير (آزاد)
انجام شده 20040814 - به ليست آثار اضافه شد.
تبديل به فورمت rm و smil
20100117 - تنظيم و انتشار متن پياده شده دريافتى از رفيق دنيس مير
قدم بعدى


Last updated: 2010-01-17