صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1030
عنوان مطلب بدنبال انتخاب خاتمى - گفتگو با نشريه انترناسيونال
اوريژينال انترناسيونال شماره 24   Ant024
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13760315 - 19970615
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با صفحات ٣٦٩ تا ٣٧٨ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 23 Oct 02