صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2710
عنوان مطلب برخورد به نظرات "هسته کارگرى کمون" درباره لغو قانون سود ويژه
اوريژينال بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٣ - سوم آبان ١٣٥٩ - صفحه ٢٤ - BSa03
تاريخ 13590803 - 19801025
فايل پايه 2710fa.vnf
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030815 - تايپ و تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-08-15