صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3984
عنوان مطلب بحث و اظهارنظر در جلسه دفتر سياسى حزب کمونيست ايران
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
244_01, 244_02, 244_03, 244_04
تاريخ 13630827 - 19841118
فايل پايه
انجام شده 20061125 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح


Last updated: 2006-11-25