صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2850
عنوان مطلب باز هم درباره راه کارگر و آوارگان افغانى
اوريژينال کمونيست ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران شماره ١٨ - K18
تاريخ 13640130 - 19850419
فايل پايه فايل واژه نگار - تايپ و ارسال شده توسط رفيق کيوان جاويد
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030821 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-08-21