صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3959
عنوان مطلب بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره آيين نامه نيروى پيشمرگ
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
464_02, 464_03
تاريخ ??1363 - ??1984 (تاريخ تخمينى است)
فايل پايه
انجام شده 20060924 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح - تاريخ روى نوار ذکر نشده است


Last updated: 2006-09-24