صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3928
عنوان مطلب گزارش به پلنوم یازدهم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران -
سند شماره ١
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 374 - 379
تاريخ 13781116 - 20000217
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 78
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-27