صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2530
عنوان مطلب ناسيوناليسم چپ و کمونيسم طبقه کارگر - نگاهى به تجربه ايران
اوريژينال اصل مقاله به زبان انگليسی است
تاريخ 1364mmrr - 1987mmdd
فايل پايه فايل rtf فارسی دريافت شده از کورش مدرسی - منتشر شده در "منتخب آثار"، انتشارات حزب کمونيست کارگری - حکمتيست. خرداد ١٣٨٤
انجام شده - انتشار متن انگليسی از روی سايت حزب
- انتشار متن ترکی ترجمه رفيق ازگور يالچين
- انتشار متن کاتالان از روی سايت مارکسيستها
20050726 - تنظيم و انتشار فايل html فارسی (و صفحه صورت وضعيت)
20110820 - انتشار ترجمه فرانسوى برگرفته از سايت مارکسيستها
20131028 - انتشار ترجمه اسپانیایی دریافت شده بصورت فایل word از رفیق Nicolás José Jiménez
قدم بعدى - تاريخ دقيقتر و محل اولين انتشار؟


Last updated: 2013-10-28