صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1370
عنوان مطلب درمورد جامعه مدنى
اوريژينال ايسکرا شماره ١١   Iskra011
تاريخ 13770609 - 19980831
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021105 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20180316 انتشار متن عربی، ترجمه رفیق سمير نوري
20221210 - انتشار متن کُردی، ترجمه کاوه عمر
قدم بعدى


Updated: 05 Nov 02 | 2018-03-16 | 2022-12-10