Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

İran Komünist-İşçi Partisi Merkez Komitesi On üçüncü Plenumu Kapanış Bildirgesi


İran Komünist-İşçi Partisi Merkez Komitesi on üçüncü Plenumu 15-17 Aralık tarihleri arasında Merkez Komite üyeleri ve danışmanlarının çoğunluğuyla (toplam 47 kişiden 4’ü bulunmuyordu) gerçekleştirildi.

Bu plenumun tartışmalarının ana teması Üçüncü Kongre’den sonra Parti faaliyetlerinde öncelikler, yapılması gerekenler ve temel düğüm noktalarıydı.

Plenum gündemi şöyleydi.

- Siyasal durum ve Parti’nin ivedi görevleri

- Parti önderliğinin görevleri ve yöntemleri: Bu tartışmada öncelikle Komünist-İşçi Partisi önderliğinin, parti ötesi bir önderlik olarak İran halkının muhalefet hareketi ve ayaklanmasının önünde mevcudiyetini bildirmelisi gerektiğinin altı çizildi. Bu, Parti önderleri ve merkez kadroların siyasal etkinlikleri biçimlerinde ciddi değişiklikler yaşanmasını gerektiriyor. İkinci olarak İran’ın durumu ve Parti’nin çalkantılı ve hareketli siyasal bir döneme girmesi Parti önderliğinin daha yoğunluklu, daha tetikte olacak biçimde kendini örgütlemesi gerektiğini zorunlu kılmakta.

- Parti ve halk mücadelesinin önderliği: Bu tartışmanın ana konusu halkın muhalefet hareketinin partikte yönlendirilmesinde Parti’nin görev almasının zorunluğu, halkın ve toplumun çeşitli kesimlerinin yığınsal mücadelenin işleyen ve etkili biçimlerine gereksinimlerinin Parti tarafından yanıtlanmasının gerekliğiydi.

- Mali sorun, şimdiki durum ve mali olanaklar yaratma tasarıları: Üçüncü Kongre’nin mali olanakları geliştirmenin Parti’nini etkinlik alanının genişlemesindeki özsel önemini vurgulamasının ardından Plenum bu konunun çeşitli yönlerini değerlendirdi. Mali sınırlamalr halen Parti’nin etkinlik düzeyinin istenen yerde olmamasının en büyük nedenidir.

- Yurt içinde partili etkinlik ve örgütçülük: İran çapında parti örgütünün yayılması, geniş ve günden güne artan ülkedeki Parti üyeleri ve yandaşlarını örgütlemek Plenum’un ana temalarından biriydi, bu tema önümüzdeki dönemde Parti’nin başlıca kaygısı olacaktır.

- İran’da kadın kurtuluşu hareketini örgütleme tasarısı: Bu bölümde İran’da kadınların hakları için yığınsal mücadelelerini örgütleyecek bir örgüt oluşturmanın çeşitli yönleri ele alındı. Önerilen tasarılar, gözden geçirildikten sonra yeniden Siyasi Büro’ya sunulacaktır.

- Radyo faaliyetinin uzak planı, işini sürdürmesi ve çalışma yöntemi: Bu bölümde Parti’nin son dönem etkinliklerinin oldukça önemli, anahtar niteliğinde ve başarılı bir alanı olarak radyo faaliyetinin iyileştirmesi ve geliştirilmesinin siyasal, teknik ve yönetsel yönleri ele alındı.

- Üçüncü Kongre’ye sunulan kararların değerlendirilmesi: Plenum Üçüncü Kongre’nin zaman darlığı nedeniyle değerlendirilmek üzere Merkez Komite’ye yönelttiği kararları gündeme aldı. Bu kararların kimisi onaylandı, ötekiler Siyasal Büro’ya veya bir sonraki Merkez Komite plenumuna yöneltildi.

- Parti organlarının örgütlenmesiyle ilgili ek kararlar: Bu oturumda Merkez Komite Onuncu Plenumu’nun onayladığı Parti önderlik organlarının örgütlenmesi tasarısını kesinleştirmek için bazı ek noktalar ele alındı.

Plenum üç günün sonunda başarıyla işine son verdi, aşağıdaki kararlar onaylandı:

- Kürt sorunuyla ilgili Parti yaklaşımı konusunda ek karar

- Komünist-İşçi Partisi Uluslararası Bürosu’nun açılması

-Komünist-İşçi Partisi Orta Doğu Bürosu’nun açılması

- İslami Tesettürün çocuklar için yasaklanması

- Komünist-İşçi Partisi amblemi

- Parti önderlik organları örgütleme tasarısının netleştirilmesi için ek kararlar

- Parti’nin büyümesi, toplumdaki siyasal konumunun değişmesi, günümüz koşullarıyla ve Komünist-İşçi Partisi’nin uzun erimli yönelimleriyle koşutluk içinde merkeziyet ve önderliğin yapısallaşma ve işbölümüne gereksinimi göz önünde tutularak Plenum, Parti önderlik organları örgütlemesinin çeşitli yönlerini ele alacak, on dördüncü Plenum’a pratik tavsiyelerde bulunacak bir komisyon seçti. Bu komisyonun üyeleri şunlardır: Azer Modarresi, Fateh Şeyxoleslami, Kuroş Modarresi, Hüseyin Moradbeygi, Celal mahmudzade, Mansur Hikmet ve Hamid Taqvai.

Seçimler bölümünde Plenum oy birliğiyle Mansur Hikmet’i Parti Lideri olarak seçti, 15 kişiyi Siyasi Büro olarak belirledi: Mohsen Ebrahimi, Mina Ahadi, Fateh Bahrami, Hamid Taqvai, Ali Cevadi, Rahman Hoseynzade, Macid Hoseyni, Fateh Şeyxoleslami, Asqar Karimi, Asad Golçini, Azer Macedi, Azer Modarresi, Kuroş Modarresi, Hüseyin Moradbeygi, Meryem Namazi.

Siyasi Büro ilk oturumunda oy birliğiyle Hamid Taqvai’yi Siyasi Büro sekreterliğine seçti.

Plenum oy birliğiyle Parti Liderinin Sekreterler Divanı başkanlığı görevi için önerdiği aday olan Azer Modarresi’ye güven oyu verdi. Parti Liderinin önerdiği ve Siyasi Büro’dan güven oyu aldıktan sonra belirlenecek Sekreterler Divanı üyeleri listesi tamamlanıp onaylndıktan sonra umuma duyuralacaktır. On üçüncü Plenum’un onaylanan kararları ayrıca yayımlanacaktır.

Plenum çevresinde süren bir seminerde Mansur Hikmet “Misyoner Parti veya Önder Parti” başlıklı bir tartışma sundu. Üçüncü Kongre çevresinde süren tartışmaların devamında varolan duruma karşı yükselmekte olan genel halk hareketinin önderliğini üstlenmek, önderlik boşluğunu doldurmak üzere Parti’nin sahneye çıkmasının Parti’nin önümüzdeki günlerdeki hareketinin asal çerçevesini oluşturduğu, İran’ın önümüzdeki dönem gelişmelerinde işçi, özgürlükçü ve radikal bir zaferin anahtarını sunduğunun altı çizildi.


İran Komünist-İşçi Partisi Merkez Komitesi

18 Aralık 2000Turkish translation: Siyavash Azari
hekmat.public-archive.net #2520tu.html