صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3821
عنوان مطلب پاسخ به يک پرسش در جلسه پالتاک
معنى دمکراسى، رأى فرد و دخالت شهروندان در سرنوشت جامعه
اوريژينال نوار ضبط شده از جلسه پلتاک دريافت شده از رفيق سياوش مدرسى
تاريخ 13800921 - 20011212
فايل پايه 3821fa.vnf فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق ايرج فرزاد
متن پياده شده توسط رفيق ايرج فرزاد
ترجمه کردى متن پياده شده؛ فايل word دريافت شده از رفيق جمال محسن.
انجام شده 20041225 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20071014 - انتشار ترجمه کُردى رفيق جمال محسن.
قدم بعدى


Last updated: 2007-10-14