صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0230
عنوان مطلب ايجاد سازمان کارگران امر خود کارگران است
اوريژينال کمونيست شماره ٣ - ٣٠ آذر ١٣٦٢
تاريخ 19831221 - 13620930
فايل پايه 0230fa.vnf, 0230ar.doc
انجام شده 20031013 - تنظيم و انتشار html فارسى
20040108 - تنظيم و انتشار html عربى ترجمه رفيق فارس محمود
20220906 - تنظيم و انتشار html کُردی ترجمه رفيق کاوه عمر
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2022-09-06