صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0580
عنوان مطلب استنتاجات عملى از سياست سازماندهى ما در کردستان - سخنرانى در سمينار حزبى
اوريژينال نوار صدا دريافت شده از رفيق شهلا دانشفر
تاريخ 1368 - 1989. تاريخ مشخص نيست. از صحبت ها و موضوعاتى که مورد اشاره قرار ميگيرد ميشود حدس زد که سمينار در سال ١٣٦٨ برگزار شده باشد.
فايل پايه متن پياده شده: فايل word فارسى دريافت شده از رفيق دنيس مر.
انجام شده 20030531 - تنظيم و انتشار فايل صدا براى Real Player
هفت قطعه مجموعا ١٤٠ دقيقه (دو ساعت و بيست دقيقه)
20090118 - تصحيح، مقابله، تنظيم و انتشار متن پياده شده توسط رفيق دنيس مر.
قدم بعدى - تاريخ جلسه مشخص و ثبت شود.


Last updated: 2009-01-18