صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4044
عنوان مطلب طرح پيشنهادى براى نمايندگى کومه‌له در خارج از کشور - نامه به د.س.، ک.م.ک. و نماينده کومه‌له در خارج
اوريژينال دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
تاريخ 13651226 - 19870317
فايل پايه تصاوير اسکن شده از روى دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
انجام شده 20071027 - سند اسکن شد. عنوان به ليست اضافه شد.
20071102 - تايپ و انتشار متن تايپ شده.
توضيح


Last updated: 2007-11-02