صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3852
عنوان مطلب نامه به کورش مدرسى، نوامبر ١٩٨٨ - "اگر دست من بود..."
اوريژينال ٤ صفحه اسکن شده از نامه دستنويس نادر دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
تاريخ 13670815 - 19881115
فايل پايه 3852_1.gif (1-4)
انجام شده 20060306 - تايپ و انتشار متن فارسى و صفحات دستنويس
قدم بعدى


Last updated: 2006-03-06