صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1150
عنوان مطلب لاجوردى جلاد ترور شد
اوريژينال نشريه ايسکرا شماره ١١ - Iskra011
تاريخ 13770801 - 19981023
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021230 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2002-12-31