صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2740
عنوان مطلب در حاشيه مباحثات اخير سوئيزى و بتلهايم
اوريژينال مارکسيسم و مساله شوروى - بولتن نظرات و مباحثات شماره ١ - صفحه ١١٣ تا ١٢٨ - BSbZ1
تاريخ 13641215 - 19860315
فايل پايه 2740.vnf
فايل word ترکى suizbet.doc دريافت شده از رفيق سياوش آذرى.
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20031128 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20070218 - انتشار ترجمه انگليسى از روى Bolshevik Message شماره ١٠، دريافت شده از کورش مدرسى.
20071019 - انتشار متن ترکى، ترجمه رفيق سياوش آذرى.
20150529 - انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفيق Nicolás Jiménez.
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2015-05-29