صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3895
عنوان مطلب سازماندهى آلترناتيو در خارج کشور - بحث در جلسه جمعى از اعضاى سازمان مرکزى حزب کمونيست ايران ٢٤ر١٠ر١٩٩٠
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
239_01, 239_02
تاريخ 13690802 - 19901024
فايل پايه
انجام شده 20060524 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح - نادر، رحمان، امير، کورش


Last updated: 2006-05-24