مقاله تايپ شده
بسوى سوسياليسم شماره ٤، ضميمه شماره ٢
بيانيه ا.م.ک درباره وضعيت کنونى، چشم‌انداز آن و وظايف کمونيستها ٢٩/٣/١٣٦٠
 Jeld  0.1  2.3  4.5  6.7  8.9  10.11  12.13  14.15  16.17   Z1   BS4