صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3960
عنوان مطلب فعاليت ما در خارج کشور - بحث در مورد مقاله نوشته شده براى کمونيست
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
478_01, 478_02, 478_03
تاريخ ??1365 - ??1986 (تاريخ تخمينى است)
فايل پايه
انجام شده 20060924 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح - تاريخ روى نوار ذکر نشده است


Last updated: 2006-09-24