صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4047
عنوان مطلب ريشه‌هاى اوضاع نامطلوب حزب در خارج کشور
اوريژينال دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
تاريخ 13680315 - 19890615 تاريخ حدسى است.
فايل پايه تصاوير اسکن شده از روى دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
انجام شده 20071027 - سند اسکن شد. عنوان به ليست اضافه شد.
20080106 - تايپ و انتشار متن تايپ شده.
توضيح اين نوشته تاريخ ندارد. تاريخ ذکر شده حدسى است.


Last updated: 2008-01-06