صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4058
عنوان مطلب ملاحظاتى بر ملاحظات کميته خارج کشور به طرح دفتر سياسى
اوريژينال دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
تاريخ 13631203 - 19850222
فايل پايه تصاوير اسکن شده از روى دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
انجام شده 20071027 - سند اسکن شد. عنوان به ليست اضافه شد.
20080106 - تايپ و انتشار متن تايپ شده.
توضيح


Last updated: 2008-01-06