صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3520
عنوان مطلب جنبش سلبى و اثباتى - حميد تقوايى و منصور حکمت
اوريژينال نوار سمينار جنبی کنگره سوم
تاريخ 13790624 - 20001015
فايل پايه فايل rtf فارسی دريافت شده از کورش مدرسی - منتشر شده در "منتخب آثار"، انتشارات حزب کمونيست کارگری - حکمتيست. خرداد ١٣٨٤
فايل word دريافت شده از رفيق کورش مدرسى و خسرو سايه، ترجمه رفيق سالار رشيد
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود (١٢ر٤ر٢٠٠٨)
انجام شده 20050723 - تنظيم و انتشار فايل html فارسی
20060617 - تنظيم و انتشار متن html کردى، ترجمه رفيق سالار رشيد
20080412 - انتشار متن عربى ترجمه رفيق فارس محمود.
قدم بعدى - مقابله شود.
- بازنويسی جملات و جمله بنديهای محاوره ای


Last updated: 2008-04-12