صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0112
عنوان مطلب اسطوره بورژوازى ملى و مترقى - طرح کلى جزوات ١ تا ٥
اوريژينال
تاريخ 13590115 - 19800415
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
3borjev1.vnf 3borjev2.vnf 3borjev3.vnf 3borjev4.vnf 4bor2-ah.vnf 4borjev1.vnf 4borjev3.vnf 4borjev4.vnf 4borjev5.vnf
فايل word عربى دريافت شده از رفيق جلال محمد
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20050618 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق جلال محمد
20080129 - تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى از روى متن اسکن شده دريافتى از رفقا سياوش آذرى و اوزگور يالچين.

20140727 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی ترجمه رفيق Nicolás José Jiménez
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.


Last updated: 2014-07-27