صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3879
عنوان مطلب نيروهاى مولده، مالکيت دولتى - اظهارنظر در بحث حميد تقوايى در مورد فدائيان اقليت - کردستان ٦ر٥ر٦٢
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
282_03
تاريخ 13620506 - 19830728
فايل پايه متن پياده شده از روى نوار: 1983-07-28-niroohaye movalede.doc
دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
انجام شده 20060504 - تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20070805 - تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح


Last updated: 2007-08-05