صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3090
عنوان مطلب کارگران کمونيست چه ميگويند
اوريژينال کمونيست شماره ٥٣ شهريور ماه ١٣٦٨ - K53
تاريخ 13680615 - 19890915
فايل پايه فايل واژه نگار تايپ و ارسال شده توسط رفيق اسماعيل ويسى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود (١٢ر٤ر٢٠٠٨)
انجام شده 20030826 - تنظيم و انتشار html فارسى
20080412 - انتشار متن عربى ترجمه رفيق فارس محمود.
قدم بعدى - مقابله شود


Last updated: 2008-04-12