صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3925
عنوان مطلب نامه به رفيق روزبه - راهی که رفته‌ایم
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 360 - 363
تاريخ 13780626 - 19990917
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 73
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-27