صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3190
عنوان مطلب در باره لغو کار مزدى
گفتگو با على جوادى، راديو انترناسيونال - اوت ٢٠٠٠
اوريژينال فايل صوتی مصاحبه منتشر شده در سايت راديو انترناسيونال
تاريخ 13790515 - 20000815
فايل پايه فايل rtf فارسی دريافت شده از کورش مدرسی - منتشر شده در "منتخب آثار"، انتشارات حزب کمونيست کارگری - حکمتيست. خرداد ١٣٨٤
فایل word کُردى دریافت شده از رفیق جمال محسن
انجام شده تبديل به فورمت rm و smil
20050726 - تنظيم و انتشار فايل html فارسی
20090523 - تنظيم و انتشار متن کُردی ترجمه رفیق جمال محسن
20130331 - - تنظيم و انتشار متن عربی ترجمه رفیق فارس محمود
قدم بعدى - مقابله شود.
- بازنويسی جملات و جمله بنديهای محاوره ای


Last updated: 2013-03-31