صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3882
عنوان مطلب بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد کار قانونى و علنى
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
305_02, 305_03, 305_04
تاريخ 1365mmrr - 1986mmdd - تاريخ نامعلوم. سال تخمين است.
فايل پايه متن پياده شده؛ فايل word دريافت شده از رفيق دنيس آزاد.
انجام شده 20060504 - تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20070926 - تنظيم و انتشار متن پياده شده فارسى دريافت شده از رفيق دنيس آزاد.
20211202 - تنظيم و انتشار متن کُردى دريافت شده از رفيق کاوه عمر
توضيح منظور از رضا که در بحث بارها به نامش اشاره ميشود، ارائه کننده بحث اصلى سمينار، رضا مقدم است.


Last updated: 2021-12-02