صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3932
عنوان مطلب در مورد پيش‌نويس قطعنامه پيامدهاى جنايت تروريستى
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 541 - 542
تاريخ 13800628 - 20010919
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 88
انجام شده 20060728 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-28