صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2910
عنوان مطلب مبارزه مسلحانه در کردستان - کمونيسم و سنت ناسيوناليستى در مبارزه نظامى
اوريژينال کمونيست ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران شماره ٦٠ - بهمن ١٣٦٩ - K60
تاريخ 13691115 - 19910215
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق آذر ماجدى V7mobmosalh-FV.vnf 2910fa.vnf
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030902 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - با جلد هفتم مجموعه آثار مقابله شود
- غلطهاى تايپى موجود در جلد هفتم به ناشر اطلاع داده شود.


Last updated: 2003-09-02