صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3929
عنوان مطلب در حاشیه گزارش به پلنوم یازدهم - به کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 380 - 382
تاريخ 13781117 - 20000218
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 79
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-27