صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0770
عنوان مطلب مبانى و چشم اندازهاى حزب کمونيست کارگرى
اوريژينال انترناسيونال شماره 2   Ant002
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13710315 - 19920615
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فتاح مامند (ترجمه رفيق يوسف محمد)
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021229 - تبديل به فايل html عربى با استاندارد يونى کد
20031214 - انتشار متن (خلاصه شده) فرانسوى از سايت اينترنتى همبستگى با عراق - ترجمه Nico
20040713 - انتشار متن (خلاصه شده) انگليسى از سايت حزب
20050708 - اسکن، تنظيم و انتشار متن ايتاليايى ترجمه رفقا آلفونسو دى تورينو و محمد حسن جبار
20131028 - انتشار ترجمه اسپانیایی دریافت شده بصورت فایل word از رفیق Nicolás José Jiménez
20150907 - تنظيم و انتشار متن کُردی، دریافت شده از فاتح بهرامی. ترجمه ماجد سه‌عید.
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٣٥ تا ٦٥ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.

Last updated: 2015-09-07